Nicole's voetverzorging Ambulante Pedicure Ambulante Pedicure

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nicole’s Voetverzorging en een cliënt waarop Nicole’s Voetverzorging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Inspanningen Nicole’s Voetverzorging
  Nicole’s Voetverzorging zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nicole’s Voetverzorging zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 3. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nicole’s Voetverzorging melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nicole’s Voetverzorging het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

  Nicole’s Voetverzorging moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

  Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt

 4. Betaling
  Nicole’s Voetverzorging vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website.

  De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nicole’s Voetverzorging vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

  De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Betaling in termijnen is onmogelijk.

 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet Nicole’s Voetverzorging vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nicole’s Voetverzorging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

  Nicole’s Voetverzorging noteert de persoonlijke gegevens van de cliënt op een papieren anamnese kaart. Nicole’s Voetverzorging behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  Nicole’s Voetverzorging zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 6. Geheimhouding
  Nicole’s Voetverzorging is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nicole’s Voetverzorging verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken

 7. Aansprakelijkheid
  Nicole’s Voetverzorging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nicole’s Voetverzorging is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 8. Beschadiging & diefstal
  Nicole’s Voetverzorging heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nicole’s Voetverzorging meldt diefstal altijd bij de politie

 9. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Nicole’s Voetverzorging. Nicole’s Voetverzorging moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nicole’s Voetverzorging de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

  Indien Nicole’s Voetverzorging en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, waarbij Nicole’s Voetverzorging via Provoet is aangesloten.

 10. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

  Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nicole’s Voetverzorging het recht de behandeling te staken onder opgaaf van redenen.

 11. Recht
  Op elke overeenkomst tussen Nicole’s Voetverzorging en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.